วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2551

วัดถ้ำสิงโตทอง

http://wattumsingtotong.com/

เชิญเยี่ยมชมเว็ปไซด์วัดถ้ำสิงโตทอง

วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์


โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์

โรงเรียนสามเณร วัดถ้ำสิงโตทอง(หลวงปู่โต๊ะอุปถัมภ์)
ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
โดย
พระครูสังฆรักษ์กุ้ยไฮ้ ชุตินุธโร
เจ้าอาวาสวัดถ้ำสิงโตทอง
ความเป็นมา
การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง แต่ปัญหาและอุปสรรคทางการศึกษาของเยาวชนไทยก็คือ ปัญหาความยากจน การขาดแคลนทุนทรัพย์ จึงทำให้เยาวชนกลุ่มเหล่านั้นขาดโอกาสทางการ ศึกษา
เหตุดังกล่าวนี้ วัดถ้ำสิงโตทอง มีนโยบายเพื่อจัดการศึกษาให้กับเยาวชนดังกล่าว ที่เลื่อมใสในทางพระพุทธศาสนา เข้ามาบรรพชาเป็นสามเณรได้ศึกษาเล่าเรียนทั้งแผนกธรรมบาลี และแผนกสามัญ โดยมีแผนงานที่สำคัญดังต่อไปนี้
นโยบาย
๑.มุ่งเน้นคุณธรรม ๓ ด้าน คือ ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา
๒.มุ่งเน้นให้เยาวชนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตนเองซึ่งไม่ขัดกับหลักพระธรรมวินัย
๓.มุ่งเน้นให้เยาวชนนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เยาวชนที่มีความยากจน และขาดโอกาสทางการศึกษาเข้ามาบรรพชาเป็นสามเณร ได้ศึกษาเล่าเรียนทั้ง แผนก ธรรม บาลี และแผนกสามัญ ตลอดจนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
๑.เพื่อให้สามเณรดำรงสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ไดมีความรูทั้งทางโลกและทางธรรม
๒.เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้มีส่วนร่วมพัฒนาสังคมโดยทางโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดถ้ำสิงโตทองเป็นสื่อกลาง ในการประสานระหว่างผู้รับกับผู้ให้ ทำงานสังเคราะห์และพัฒนาโดยตรงไปยังสามเณร
กลุ่มเป้าหมาย
๑.กลุ่มเยาวชนยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา ในจังหวัดราชบุรี และเขตจังหวัดใกล้เคียง
๒.เยาวชนที่มีความประสงค์จะดำรงสืบทอดพระพุทธศาสนา
สภาพปัญหาและความต้องการ
๑.ด้านงบประมาณ และแผนงานในการดำเนินการค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับหน่วยงานการศึกษาอื่น
โดยเฉพาะค่าตอบแทนและสวัสดิการบุคลากร
๒.ด้านอาคารสถานที่ไม่พอเพียง ขาดห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องพยาบาล เป็นต้น
ผู้รับผิดชอบโครงการ
พระครูสังฆรักษ์กุ้ยไฮ้ ชุตินุธโร เจ้าอาวาสวัดถ้ำสิงโต

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ใบแจ้งความจำนงร่วมบริจาคเงิน

ใบแจ้งความจำนงร่วมบริจาคเงิน
โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สามเณร
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดถ้ำสิงโตทอง
ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
นามผู้บริจาค...........................................................
ที่อยู่.......................................................................
แขวง/ตำบล..........................................................
เขต/อำเภอ...........................................................
จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์.................
โทรศัพท์...............................................................
วันที่........เดือน..........................พ.ศ......................
จำนวนเงิน.............................................................
มีความประสงค์บริจาคเงิน สนับสนุนทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง
0 ราย 1 เดือน เดือนละ 100 บาท
0 ราย 3 เดือน ครั้งละ 300 บาท
0 ราย 6 เดืยน ครั้งละ 600 บาท
0 ราย 1 ปี ครั้งละ 1200 บาท
สอบถามและบริจาคได้ที่ เจ้าอาวาสวัดถ้ำสิงโตทอง โทร032-261501-3 หรือ 081-0133310
สำนักงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดถ้ำสิงโตทอง 032-261501-3
เลขบัญชี 744-1-01668-1 ธนาคารกรุงไทย จอมบึง
ชื่อบัญชีวัดถ้ำสิงโตทอง